[JAPON] AXA RE acquiert l'immeuble KF Nishi Shinjuku à Tokyo